International Relations Department
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
(зі змінами)
на навчання до Відокремленого структурного підрозділу
«Льотна академія Національного авіаційного університету»
для здобуття вищої освіти в 2024 році

Додаток 4

ПОРЯДОК прийому на навчання
іноземців та осіб без громадянства
до Льотної академії
Національного авіаційного університету

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Льотної академії Національного авіаційного університету (далі – ЛА НАУ) здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03.06.1994 р. № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Бєларусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом МОН України від 01.11.2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536, наказом МОН України від 02.12.2019 р. № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

1.2. Прийом іноземців здійснюється без обмежень ознак раси, кольору шкіри, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану або іншими ознаками.

1.3. Дія цього Додатку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

1.4. Навчання в ЛА НАУ ведеться українською та англійською мовами.

1.5. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між ЛА НАУ про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до ЛА НАУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями та осіб, які потребують додаткового захисту). Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів бакалавра та магістра проводиться на акредитовані освітні програми. ЛА НАУ може приймати іноземців для навчання за програмами підготовчого відділення з вивчення державної мови та/або мови навчання.

1.6. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно. Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого МОН України державного підприємства. Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого МОН України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти ЛА НАУ укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань ЛА НАУ у дистанційному форматі.

Укладання угоди можливе з організаціями, що відповідають вимогам:

-     відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;

-     забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

-     забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію з офіційною (державною) базою даних;

-     забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

-     забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;

-     забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та Інтернет мережі;

-     забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;

-     забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією ЛА НАУ у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

-     наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

-     забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи ЛА НАУ, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

-     забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи ЛА НАУ;

-     забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до ЛА НАУ через онлайн-платформу;

-     зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.  

1.7. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною та дистанційною формами здобуття освіти.

Навчання іноземців за дистанційною формою здобуття освіти здійснюється у випадках, передбачених законодавством.

Іноземець, який здобуває освіту на підготовчому відділенні відділу міжнародних зв’язків (далі – ПВ ВМЗ) ЛА НАУ, в Кіровоградському льотному училищі (КЛУ) та на денній формі навчання в ЛА НАУ, має обов’язково пройти реєстрацію в органах внутрішніх справ України.

На оформлення посвідки на тимчасове перебування на території України мають право лише слухачі ПВ ВМЗ ЛА НАУ, слухачі КЛУ та студенти очної форми навчання ЛА НАУ.

1.8. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюється в установленому законодавством порядку на підставі наказу начальника ЛА НАУ.

1.9. Нормативний зміст та термін навчання за всіма рівнями вищої освіти визначається стандартами вищої освіти України та Правилами прийому ЛА НАУ на рік набору.

ІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ТА ДОКУМЕНТІВ ВСТУПНИКІВ

2.1. Для навчання на ПВ ВМЗ ЛА НАУ за навчальною програмою підготовчого відділення для іноземців з вивчення державної мови та/або мови навчання приймаються іноземці за наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України, та відповідного документа про освіту, який надає право здобувати вищу освіту в країні походження документа.

Після успішного закінчення навчання на ПВ ВМЗ ЛА НАУ іноземець отримує Свідоцтво встановленого зразка.

2.2. Для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» приймаються іноземці та особи без громадянства з повною загальною середньою освітою (ПЗСО).

2.3. Для здобуття освітнього ступеня «Магістр» приймаються іноземці та особи без громадянства, які мають раніше здобутий освітній ступіньНРК6 та НРК7.

2.4. Прийом на перший рік навчання зі скороченим терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку спеціальностей ЛА НАУ.

2.5. Поновлення до складу іноземних студентів на всі форми навчання дозволяється, як правило, в період сесії, а також літніх чи зимових канікул.

2.6. Переведення іноземних студентів із закладів вищої освіти України до ЛА НАУ здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів.

2.7. Переведення іноземних студентів в межах факультетів ЛА НАУ здійснюється за згодою деканів факультетів.

2.8. Документи на поновлення чи переведення студентів на навчання на першому році навчання освітнього ступеня «Бакалавр» або освітнього ступеня «Магістр» не приймаються.

2.9. Відраховані з першого року навчання особи, можуть вступати на навчання у терміни встановлені Правилами прийому до ЛА НАУ в рік набору.

2.10. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, яка здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 05.05.2015 р. № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 р. за № 614/27059. Процедура визнання здійснюється компетентним органом до початку другого семестру першого року навчання власника іноземного документу. Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності або проходять стажування та яким не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів. За результатами процедури визнання ЛА НАУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі встановлення не автентичності наданого документа про здобутий освітній рівень ЛА НАУ відраховує такого іноземця.

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ

3.1. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах встановлених квот для іноземців на підставі направлень МОН України.

3.2. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН України у порядку, передбаченому цими договорами та програмами. Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, вони зараховуються на ПВ ВМЗ ЛА НАУ відповідно до листів-направлень МОН України. Прийом іноземців на навчання до ЛА НАУ за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

3.3. Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які на законних підставах беруть участь у конкурсному відборі на зарахування до числа здобувачів вищої освіти ЛА НАУ, не може бути нижчою, ніж для українських громадян, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, міжнародними зобов’язаннями України.

3.4. Оплата освітніх послуг, що надаються ЛА НАУ іноземцю, здійснюється відповідно до укладених договорів (контрактів) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, законодавством або угодами між ЛА НАУ про міжнародну академічну мобільність.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. ЛА НАУ здійснює набір іноземних громадян та осіб без громадянства в межах ліцензованого обсягу на навчання за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр».

4.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ЛА НАУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть участь у конкурсі на зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

4.3. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

4.4. Іноземці та особи без громадянства зараховуються на навчання до ЛА НАУ за результатами вступних іспитів, які проводяться предметними (атестаційними) комісіями ЛА НАУ.

Рівень знань оцінюється за шкалою: достатній та недостатній.

4.5. При вступі на перший рік навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» іноземні громадяни складають іспити з мови (української, англійської) в залежності від обраної мови навчання та математики.

4.6. При вступі на перший рік навчання за освітнім ступенем «Магістр» іноземні громадяни складають іспити з мови (української, англійської) в залежності від обраної мови навчання; фаховий іспит чи тест навчальних компетенцій.

4.7. Проведення вступних іспитів для іноземців, які вступають для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» та освітнього ступеня «Магістр» забезпечує приймальна (предметна) комісія ЛА НАУ. При проведенні вступних випробувань можуть бути використані сучасні технічні засоби комунікацій.

4.8. Після проходження конкурсного відбору іноземці та особи без громадянства укладають контракт з ЛА НАУ, здійснюють оплату та зараховуються на навчання наказом начальника ЛА НАУ.

V. ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ
НА НАВЧАННЯ

5.1. Прийом заяв і документів, проведення співбесіди та зарахування на навчання вступників-іноземців за освітнім ступенем «Бакалавр» чи освітнім ступенем «Магістр» здійснюється в межах норм ліцензійного обсягу виділеного ЛА НАУ на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» чи освітнім ступенем «Магістр», відповідно до Порядку прийому до закладів вищої освіти України у поточному році та в нижчезазначені терміни:

Етапи вступної компанії-2024

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітній ступінь «МАГІСТР»

Підготовче відділення-2025

Початок прийому заяв та документів

1 липня

протягом року

Закінчення прийому заяв та документів

28 листопада

протягом року

Терміни проведення вступних іспитів

01 липня – 29 листопада

протягом року

Терміни зарахування вступників

02 липня – 30 листопада

протягом року

 

5.2. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ЛА НАУ на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

VІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ІНОЗЕМНИХ ВСТУПНИКІВ

6.1. Іноземці та особи без громадянства, що вступають на навчання до ЛА НАУ, мають звернутися до Відділу міжнародних зв’язків (далі – ВМЗ) ЛА НАУ, який здійснює перевірку, прийом заяв і документів та організовує вступні випробування.

6.2. Документ та додаток до нього про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ іноземця до ЛА НАУ, має бути засвідчений у країні його видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізований відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

6.3. Особи, які вступають на навчання на ПВ ВМЗ ЛА НАУ мають подати наступні документи:

1) заява;

2) документ (оригінал) та його копія про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

4) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

6) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм (матовий папір).

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Документи, зазначені у підпунктах 2-4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та подані у двох примірниках.

6.4. Іноземці та особи без громадянства, що вступають на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр», подають до ВМЗ ЛА НАУ наступні документи:

1) заява;

2) документ (оригінал) та його копія про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

4) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

6) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

7) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені у підпунктах 2-4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та подані у двох примірниках.

6.5. Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу або повну вищу освіту та вступають на навчання за освітнім ступенем «Магістр», подають до ВМЗ ЛА НАУ наступні документи:

1) заява;

2) документ (оригінал) та його копія про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

4) оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отримані кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

5) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

7) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

8) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені у підпунктах 2–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та подані у двох примірниках.

6.6. Для переведення або поновлення іноземних студентів до ЛА НАУ з інших навчальних закладів, а також з однієї форми навчання на іншу або напряму (спеціальності) на інший у межах ЛА НАУ подаються наступні документи:

1) заява встановленого зразка (заповнюється під час подачі документів);

2) письмова згода ректора закладу вищої освіти, в якому навчається заявник, засвідчена печаткою закладу вищої освіти (для іноземних студентів Льотної академії НАУ достатньо письмової згоди начальника ВМЗ та декана факультету, де навчається студент);

3) документ (оригінал) та його копія про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

4) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

5) академічна довідка (оригінал);

6) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

8) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

9) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 3, 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені у підпунктах 3–6 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та подані до університету у двох примірниках.