Загальна інформація:
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: Магістр. Магістр з авіаційного транспорту.
Офіційна назва освітньо-професійної програми: Авіаційний транспорт.
Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 5 місяців.

Авіаційний транспорт – один із видів транспорту, що здійснює перевезення пасажирів, пошти і вантажів повітряним шляхом. Включає повітряні судна і необхідну для їх експлуатації інфраструктуру: аеропорти, диспетчерські й технічні служби.

Дослідженням перспектив і тенденцій розвитку світової цивільної авіації постійно займаються провідні організації в галузі цивільної авіації International Civil Aviation Organization (ІСАО) та International Air Transportation Association (ІАТА), зарубіжні та вітчизняні науковці. На думку світових експертів, безперечно, повідні позиції будуть займати повітряні перевезення. Останніми десятиліттями їх світовий обсяг неухильно зростає. Авіаційний транспорт відіграватиме дедалі більше помітну роль в житті нашого суспільства.

Розвиток авіаційного транспорту в Україні стоїть на першочерговому місті про, що свідчить «Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року», яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України Оскільки сучасні реалії вимагають звертати увагу на розвиток авіаційної науки й техніки постає необхідність у підготовці висококваліфікованих фахівців з авіаційного транспорту.

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» розроблена за всіма вимогами Стандарту вищої освіти України: другого (магістерський) рівня, галузь знань 27 «Транспорт», спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», який затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 16 від 05.01.2021 р.
Мета освітньо-професійної програми: підготовка магістрів з авіаційного транспорту шляхом здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що забезпечують їх здатність розв’язувати складні задачі та проблеми професійної діяльності в галузі авіаційного транспорту та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію. Базується на загальновідомих інженерних наукових результатах та практиці у сфері авіаційного транспорту, у рамках якої можлива подальша професійна кар’єра і подальше навчання у даній галузі.

Якісне викладання компонент освітньо-професійної програми забезпечується за допомогою комп’ютерного класу, лабораторії мультимедійних технологій навчання перекладу, мультимедійного класу для навчання усного перекладу, обладнаних персональними комп’ютеризованими навчальними місцями з сучасним програмним забезпеченням. Всі навчальні аудиторії обладнані комп’ютерами та мультимедійними проєкторами. Матеріально-технічне забезпечення підготовки магістрів характеризується наявністю та використанням в освітньому процесі додаткової, нетипової для закладів вищої освіти, авіаційної виробничої інфраструктури, яка включає в себе, зокрема, зразки авіаційної техніки, систем та агрегатів повітряних суден, навчальні літаки, льотні та диспетчерські тренажери, експлуатаційне обладнання виробничих структурних підрозділів, аеродром, злітно-посадкову смугу тощо.

Льотна академія НАУ не втрачає нагоди надати нашим кращим студентам можливість реалізувати свій потенціал, відкрити для себе щось нове та знайти себе на вітчизняному чи зарубіжному ринку праці, оскільки проводиться співпраця з вітчизняними та навчальними закладами Європейського союзу в рамках програми «Еразмус+».
Після успішного випуску випускники можуть претендувати на престижні та актуальні керівні посади в Міністерстві інфраструктурі України, авіакомпаніях, аеропортах, підприємствах авіаційного інжинірингу, хендлінгових та логістичних компаніях та ін., а також в науково-дослідних підприємствах авіаційного транспорту.